Üyelik Sözleşmesi

 

 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.bebekzibinlari.com (“İnternet Sitesi”) internet sitesinin kullanım hakkı sahibi, Altınkum Mahallesi 457 sokak no 5 kat 2 Konyaaltı Antalya adresinde mukim Evgen Group Bebekzibinlari.com (Bundan böyle “Firma” olarak anılacaktır) ile İnternet Sitesi’ne üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, ÜYE’nin, firmanın sahip olduğu İnternet Sitesi’nden yararlanma ve kullanım koşullarının belirlenmesidir.

 1.         TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1       ÜYE, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi; aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.2       ÜYE, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.3       ÜYE, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.4       İnternet Sitesi’nde ÜYE tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler ile kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’nin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin firmayla hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Firmanın, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5       ÜYE, İnternet Sitesi’ne ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Firmanın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6.      ÜYE’nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir.

3.7       Firma, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Firma’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8       ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.

3.9       Firmanın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nin ÜYE’liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.10     İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Firmanın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından Firmanın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

3.11     Firma tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir, işlenebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir.

3.12     Firma web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13     Firma, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına haizdir.

3.14    Firma, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

 1.         GİZLİLİK  VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

4.1     Firma; www.bebekzibinlari.com internet sitesi üzerinden alışveriş işlemlerinde Üyelik avantajlarından faydalandırmak; kampanyalarımız hakkında bilgilendirmek; Üye’ye özel avantajların sunulması amacıyla ÜYE tarafından işbu başvuru formunda elektronik ortamda sağlanan kişisel verilerin ve ÜYE tarafından İnternet Sitesi üzerinden yapılan Üye girişi ile yapılan alışverişlere ilişkin verilerin kaydedildiğini, saklandığını, depolandığını, gerekmesi halinde güncellendiğini, periyodik olarak kontrol edilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilebileceğini, İnternet Sitesinde bulunan Aydınlatma Metninde bir listesi bulunan hizmet sağlayıcı ve tedarikçilerle paylaşılabileceğini, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabileceğini Üye’nin bilgisine sunar. ÜYE, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte sipariş (“Program”) kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Program dahilindeki amaçlar çerçevesinde kullanılmasına ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Firmanın ve/veya Firmanın Hizmet tedarikçilerinin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.2       ÜYE Firmaya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ÜYE’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ÜYE isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Şirket’e her zaman yukarıda belirtildiği şekilde başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

4.3       Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Firma; ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Online sipariş sistemi aracılığıyla toplanan verilerinizin silinmesini ya da kişisel verilerinizin 3. Maddede sayılan kişilerle paylaşımına son verilmesini talep etmeniz halinde, kişisel verileriniz yasal süresi içerisinde firmamız ve iş ortakları tarafından silinecektir.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvanı          :  Evgen Group

Adresi          :    Altınkum Mah. 457 Sok. No 5 Kat 2 Konyaaltı Antalya

E-mail          :     info@bebekzibinlari.com

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

5.1       İşbu Sözleşme ÜYE’nin üyeliğini iptal etmesi veya Firma tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

5.2       Taraflardan her biri işbu Sözleşme’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

 1. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. YÜRÜRLÜK

ÜYE’nın üyelik kaydı ÜYE’nin işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.